Privacy

Privacyverklaring

Lakeman Bewindvoering, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.Lakemanbewindvoering.nl, Postbus 1075, 1500 AB Zaandam
Telefoonnummer 075 2300161

Persoonsgegevens die wij verwerken
Lakeman Bewindvoering verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten als financieel zorgverlener en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam;
• Geslacht;
• Geboortedatum;
• Geboorteplaats;
• Adresgegevens;
• Telefoonnummer;
• E-mailadres;
• Bankrekeningnummer(s).

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken. Lakeman Bewindvoering verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
• Lidmaatschap vakbond;
• Geloofsovertuiging;
• Burgerservicenummer (BSN).

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken: Lakeman Bewindvoering verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Wij vertegenwoordigen u op grond van de beginselen in art 1:431 BW 1 e.v. in en buiten rechte in het beheer van uw vermogensrechtelijke belangen. Het is onze wettelijke taak om uw zaken op juiste wijze te beheren. Dit beheer en behartiging is slechts dan mogelijk indien wij over uw persoonlijke en vermogensrechtelijke gegevens beschikken. Het afhandelen van uw betaling is hierin een van onze wettelijke taken.
Lakeman Bewindvoering verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Lakeman Bewindvoering neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. Lakeman Bewindvoering gebruikt de volgende computerprogramma’s of systemen:

Software
Onview, voor het beheren van uw gegevens, het administratief kunnen verwerken van uw privé administratie en voorts het kunnen verrichten van betalingen en het afleggen van verantwoording aan zowel de klant als de rechtbank.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Lakeman Bewindvoering bewaard uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaar termijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens.

In zaken waarin wij optreden als wettelijk vertegenwoordiger bewaren wij uw persoonlijke gegevens voor de duur van onze dienstverlening, uw administratie bewaren wij voor de duur van 5 jaren, hetgeen de wettelijke verjaringstermijn is voor particuliere administratie. In zaken waarin het beschermingsbewind of andere maatregel wordt opgeheven bewaren wij de administratie voor de duur van 5 jaar. Het betreft hier de wettelijke verjaringstermijn. Indien de maatregel wordt beëindigd als gevolg van overlijden van de rechthebbende geldt een wettelijke verjaringstermijn van 10 jaren, deze wordt dan ook door ons gehanteerd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Lakeman Bewindvoering verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevens verwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Lakeman Bewindvoering en heeft u het recht op gegevens overdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar .

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummer onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Lakeman Bewindvoering neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan telefonisch contact met ons op of via .